Adopce na dálku


BlueBoard.cz
staré ankety

HISTORIE A VZNIK ŘÁDU PRMONSTRÁTŮ

Svatý Norbert
Svatý Norbert se narodil kolem roku 1080 v oblasti Xanten ve Westfálsku. K víře se obrátil podobně rychle jako sv. Pavel.Jako mladý kanovník žil ve velkém přepychu na královském dvoře. Znenadání změnil svůj život a rozdal svůj majetek chudým. Na kněze byl vysvěcen v katedrále v Kolíně nad Rýnem. Bylo mu něco přes třicet let, když se rozhodl  zasvětit svůj život pastoračním cestám a pokání. Procestoval část Francie (dnešní Belgie) a část Německa. Hlásal obrácení, napomínal kněze a řeh oln&iacu te;ky, hájil papežství, dával rady císaři a později soustředil své žáky mezi Laon a Soissons v jednom opuštěném místě v severní Francii v Prémontré. O vánoční noci roku 1121 Norbert a jeho druhové složili řeholní sliby v chrámu zasvěceném P. Marii a sv. Janu Křtiteli: takto se zrodil řád "řeholních kanovníků v Prémontré". Zanedlouho bylo vystavěno mohutné opatství: budova s vysokými zdmi postavená na vysušených močálech. Zde žili řeholníci v nadšení a v osamělosti. Tito nadšení řeholníci osídlili do té doby neznámou a pustou oblast, jejíž jméno znenadání vstoupilo za zvu ku hymnů a žalmů do církevních dějin. V roce 1126 byl v Římě řád schválen a Norbert se stal arcibiskupem v Magdeburgu v Sasku. Pracoval po celých sedm let na formaci kněží, které vedl k naprosté oddanosti kněžskému stavu a k úplné duchovní čistotě. Po cestě do Itálie, při které doprovázel papeže Innocence II. do Říma, Norbert vážně onemocněl. Dne 6. června 1134 zemřel v Magdeburgu. Vzápětí začal být hluboce uctíván od všeho lidu. Svatořečen byl až v roce 1582. V 17. století byly jeho ostatky přeneseny do premonstrátského opatství na Strahově. Motto jeho druhů výstižně vyjadřuje jeho horlivost a jeho prozřetelnost: "Ad omne bonum opus parati - Připraveni ke k aždému dobrému dílu". 

Premonstrátský řád
Po jmenování Norberta arcibiskupem v Magdeburgu byl zvolen Hugo z Fosses prvním opatem v Prémontré. Pod jeho vedením byla tomuto mladému řádu upřesněna jeho charismata a jeho struktury. Premonstrátský řád se skládá z autonomních opatství, jejichž kanovníci touží žít podle evangelia, hlásat radostnou zvěst podle apoštolské konstituce první křestanské komunity v Jeruzalémě a podle řehole sv. Augustina. Od roku 1124 se premonstrátský řád stále rozšiřoval: do Francie, Belgie, Westfálska, Bavorska, Saska, Holandska, Skotska, Švýcarska, Lotrinska, Itálie, Čech, Uher, Španělska, Řecka a Palestiny. Od samého založení ; řádu se sv. Norbert a jeho učedníci oddávali postu a fyzickým pracím a zbytek svého času věnovali duchovní správě, pohostinnosti chudým a poutníkům a slavení hodinek, meditaci a studiu. 

Premonstráti ve Střední Evropě
Olomoucký biskup Jindřich Zdík se stal prostředníkem při zakládání premonstrátských opatství v Čechách a na Moravě. V roce 1143 na jeho naléhání bylo vysláno několik premonstrátů ze Steinfeldského opatství, které se nachází v dnešní diecézi Cáchy, do Prahy. V roce 1143 založili první komunitu se jménem "Sion", známou též pod jménem Strahov. Brzy následovaly další kláštery: 1145 Litomyšl, 1149 Želiv, 1150 Hradisko, 1187 Milevsko, 1190 Louka, 1193 Teplá, 1193 Jasov, 1209 Zábrdovice, 1641 Nová Říše ( od roku 1211 klášter sester premonstrátek). Vznikaly také kláštery sester premonstrátek: 1143 - 1150 Doksany, 1149 - 1150 Lounovice, 1183 Kounice a 1202 Chotěšov. Převorství na Svatém Kopečku, založené komunitou z Hradiska okolo roku 1630, se v roce 1902 stalo kolébkou Kongregace sester premonstrátek. 

(Bernard Ardura O.Praem, Karel Dolista)
JAK TO VIDÍ TI NEDÁVNO NAROZENÍ

 


© 2009 ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ZHOŘ
správce webu